Page content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Hobbyjournaal.com is een onderdeel van Find IT Media te Kampen. Deelname aan en inschrijving bij Hobbyjournaal.com, en gebruik van de site Hobbyjournaal.com, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Hobbyjournaal.com en/of worden aangeboden door Hobbyjournaal.com. De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Hobbyjournaal.com geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Hobbyjournaal.com is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Hobbyjournaal.com.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Hobbyjournaal.com, is het mogelijk dat de informatie die op Hobbyjournaal.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website Hobbyjournaal.com is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan Hobbyjournaal.com. Hobbyjournaal.com is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Hobbyjournaal.com geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Hobbyjournaal.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Hobbyjournaal.com zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Find IT Media. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Hobbyjournaal.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Hobbyjournaal.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Hobbyjournaal.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Hobbyjournaal.com verkregen is. Hobbyjournaal.com garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Hobbyjournaal.com verkregen informatie. De informatie op Hobbyjournaal.com wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Hobbyjournaal.com behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van Hobbyjournaal.com mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Hobbyjournaal.com opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Find IT Media (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website Hobbyjournaal.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Find IT Media dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Hobbyjournaal.com en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2.Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Hobbyjournaal.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Hobbyjournaal.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Hobbyjournaal.com terzake van vorderingen van derden.

4. Hobbyjournaal.com heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Hobbyjournaal.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Hobbyjournaal.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Hobbyjournaal.com
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Hobbyjournaal.com en het logo van Hobbyjournaal.com, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Find IT Media.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Hobbyjournaal.com (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Hobbyjournaal.com. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hobbyjournaal.com is het onder meer niet toegestaan de website Hobbyjournaal.com, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen
1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Hobbyjournaal.com onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Hobbyjournaal.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2. Hobbyjournaal.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Hobbyjournaal.com indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie Hobbyjournaal.com
De redactie van Hobbyjournaal.com is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Hobbyjournaal.com te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Hobbyjournaal.com,in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Hobbyjournaal.com, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Hobbyjournaal.com voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De redactie van Hobbyjournaal.com is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met Hobbyjournaal.com die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.